תקנון איגוד כתבי הבלוגים בישראל

פרק ראשון – שם ומטרות:

 1. השם:

שם העמותה:
בעברית: איגוד כתבי הבלוגים בישראל (אכב"י)
באנגלית: (IBRA)  Israel Blog writers Association

 1. מטרות האיגוד:
  • לאגד את כל קהילת כתבי הבלוגים (הבלוגריסטים) בישראל (הבלוגוספירה) לשם שמירה על זכויותיהם, תנאי עבודתם ותדמיתם הציבורית.
  • לייצג את כתבי הבלוגים (הבלוגריסטים) בפני מוסדות, ארגונים ורשויות שונות, .
  • לפתח כללים שיעמידו את כתבי הבלוגים (הבלוגרסטים) במקום הראוי להם במישור הציבורי, הלאומי והמקצועי.
  • לפעול, לפתח ולקדם את ענייניהם המקצועיים של חברי האיגוד על ידי עריכת כנסים, השתלמויות, סיורים והפצת חומר הדרכה.
  • לספק בסיס ומסגרת להצמחת קשרים ושיתופי פעולה בין הבלוגרים בישראל ובינם לבין בלוגרים בעולם.
 1. עקרונות האיגוד:
  • איגוד כתבי הבלוגים בישראל הינו עמותה הפועלת ללא מטרות רווח.
  • האיגוד נועד לשרת את חבריו על בסיס של שוויון ביניהם ולקדם את ענייניהם המקצועיים והציבוריים.
  • האיגוד לא יחלק רווחים לחבריה. במידה ויהיו רווחים, הם יושקעו בפעילויות האיגוד וישמשו לקידום מטרותיה.

פרק שני – חברות בעמותה

 1. החברות באיגוד:
  • כל מי שמשתייך לבלוגוספירה הישראלית ועוסק בכתיבה ובכל תחומי הניו מדיה כבלוגר אשר ירשם בטופס ההרשמה שיופץ ע"י האיגוד באמצעים אלקטרוניים.
  • כל בלוגר שירשם לאיגוד ויקבל את הוראות תקנון זה.
 1. כשירות לחברות

רשאי להתקבל כחבר באיגוד רק מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות שלהלן:

 • הוא בעל בלוג, הסכת (פודקסט), ערוץ וידיאו באינטרנט, או מנהל בלוג (וכיו"ב) כזה במהלך תקופת שישה החודשים האחרונים שקדמה לבקשת החברות.
 • חתם על טופס הבקשה להצטרף כחבר באיגוד.
 1. קבלת חברים חדשים
  • המבקש להתקבל כחבר באיגוד ימלא טופס הרשמה הכולל את שמו של המבקש להיות חבר באיגוד הבלוגרים בישראל, מספר ת.ז של המבקש. כתובתו, שם הבלוג, כתובת הבלוג באינטרנט וכתובת דוא"ל.
  • הנהלת האיגוד תחליט על קבלתו של המבקש כחבר באיגוד, או על דחיית הבקשה.
  • ההנהלה תיזום צירוף בלוגרים חדשים לאיגוד.
  • המבקש להתקבל לארגון מסכים בעצם הגשת בקשתו לקבל חומר מידע ופרסום של האיגוד.
 1. הפסקת החברות
  • במותו של החבר.
  • בפרישת חבר מהאיגוד באמצעות הודעה בכתב שתימסר להנהלת האיגוד.
  • תוך שישה חודשים מיום שחדל להתקיים תנאי מתנאי הכשירות לחברות באיגוד.
  • בהוצאת החבר מהאיגוד אם לא עמד בתנאי תקנון האיגוד.
  • פרישת חבר מהאיגוד אינה מזכה אותו בהחזר דמי החברות לאותה שנה.
  • הוצאת חבר מהאיגוד תזכה אותו בהחזר דמי חברות לפי מספר החודשים שבהם לא יהיה יותר חבר עד סופה של אותה שנה.

פרק שלישי – מוסדות והחלטות

 1. מוסדות האיגוד וממלאי תפקידים
  • הנהלת האיגוד
  • יו"ר האיגוד.
  • סגן יו"ר האיגוד.
  • גזבר האיגוד.
  • ועדת האתיקה והיו"ר שלה.
  • ועדת ביקורת.
  • תאים מקצועיים שונים לביצוע פעולות מקצועיות, חברתיות ותרבותיות.
  • אסיפה כללית שתתכנס מעת לעת על פי החלטת הנהלת האיגוד.
 1. החלטות
  • כחבר הנהלה יכול לשמש רק מי שנרשם לאיגוד בהליך הרשמה רגיל ובתנאי שהסדיר תשלום מס חבר לשנה לתקופת כהונתו.
  • החלטות תתקבלנה ברוב רגיל של הנוכחים בישיבות ההנהלה.
  • החלטות בנושאי הוצאת חבר מהאיגוד יחייבו הסכמה של שני שליש מכל הנוכחים בישיבת ההנהלה.
  • ההנהלה תחליט במהלך השנה הראשונה לפעילותה על מבנה מוסדות האיגוד, מועד הבחירות למוסדות אלה והשינוי הנדרש בתקנון לצורך בחירת החברים במוסדות השונים.
  • ההנהלה תהיה מוסמכת להחליט על ביצוע פעולות ומבצעים ייחודיים, וכן שיתוף גורמים חיצוניים לשם מתן הטבות שונות לחברי האיגוד.
  • ההנהלה תהיה מוסמכת להחליט בשנה הראשונה לפעילותה על הצורך בתשלום מס חבר לאיגוד ועל גובה המס. החל משנת הפעילות השנייה של האיגוד והילך, תכנס ההחלטה על גובה התשלום לתוקף רק לאחר אישורה ברוב רגיל באספה כללית.
  • ההחלטות על שינוי תקנון יתקבלו במהלך 18 החודשים הראשונים לפעילות האיגוד ברוב רגיל של חברי ההנהלה. לאחר 18 חודשים ראשונים של פעילות, יכנסו ההחלטות על שינוי תקנון לתוקף, רק לאחר אישורן ע"י האספה הכללית ברוב רגיל.

אל תפספסו את האירועים הקרובים שלנו והירשמו כבר עכשיו