ועדת ביקורת

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

במסגרת תהליך רישום איגוד כתבי הבלוגים כעמותה, נדרשת אכב"י לעמוד בתקנות המתפרסמות בתקנון רשם העמותות.
אחד הנושאים הדחופים שבהם יש לטפל הוא הקמת ועדת ביקורת.
סעיף 30 בחוק רשם העמותות קובע כי תפקידי ועדת הביקורת יהיו:   
לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה;
לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון;
לעקוב אחר ביצוע החלטות האספה הכללית והוועד;
וכן, לעמוד על ליקויים בניהול העמותה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של העמותה או עם רואה החשבון שלה, ככל שמונו, ולהציע לוועד דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון בלא נוכחות של נושאי משרה בעמותה, וככל הניתן – בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון שלה, לפי העניין; על אף האמור הוועדה תיתן הזדמנות לגורם מבוקר להביא את עמדתו לפניה וכן רשאי נושא משרה להיות נוכח בישיבה כאמור לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו, אם ביקשה זאת הוועדה; לעניין זה, "נושא משרה" – חבר ועד העמותה, המנהל הכללי של העמותה, משנה למנהל הכללי, סגן המנהל הכללי, כל מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי וכל ממלא תפקיד כאמור בעמותה אף אם תוארו שונה;
בנוסף, לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;
לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה;
להביא לפני הוועד והאספה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף זה. ובחינת נושאים נוספים כמפורט בתקנון רשם העמותות.
ועדת הביקורת חייבת לכלול לפחות שני חברות/חברים ונדרשת השתתפות של לפחות אחד מחברי הוועדה בישיבות ההנהלה (שרובן ממקוונות).
הנהלת אכב"י קוראת לחברות ולחברים שרואים עצמם מתאימים ונכונים לשאת בתפקיד החשוב הזה לשלוח את מועמדותם בדואר האיגוד

הישארו מעודכנים והירשמו לקבלת עדכונים מאיתנו:

אל תפספסו את האירועים הקרובים שלנו והירשמו כבר עכשיו